НВК "Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5"


ads

Положення про класного керівника НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 -ДНЗ»

 Дистанційне навчання у початкових класах під час карантину ...

                           Положення
            про класного керівника НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 -ДНЗ»

 

                      1. Загальні положення

 

     1.1. Це положення регламентує діяльність  класного  керівника
закладу  загальної середньої освіти (далі - класний керівник).

     1.2. Класний  керівник  -  це  педагогічний  працівник,  який
здійснює  педагогічну  діяльність  з   колективом   учнів   класу,
окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної
та    культурно-масової   роботи,   сприяє   взаємодії   учасників
освітнього  процесу  в  створенні   належних   умов   для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.

     1.3. Класний  керівник  у  визначенні змісту роботи керується
Конституцією України (
254к/96-ВР  ),  Конвенцією  ООН  про  права
дитини  ( 
995_021  ),  Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про загальну середню освіту" (
651-14 ), "Про позашкільну освіту"
(
1841-14 ),  Статутом НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 -ДНЗ», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України,  а також  цим Положенням.

     1.4. Класний  керівник здійснює свою діяльність відповідно до
основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

     - виховання громадянина України;

     - формування особистості  учня  (вихованця),  його  наукового
світогляду, розвитку його здібностей і обдаровань;

     - виховання  в  учнів  (вихованців)  поваги  до   Конституції
України  ( 
254к/96-ВР  ),  державних  символів  України,  почуття
власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод
людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

     - реалізацію  права  учнів  (вихованців) на вільне формування
політичних і світоглядних переконань;

     - виховання   шанобливого  ставлення  до  родини,  поваги  до
народних  традицій  і   звичаїв,   державної   та   рідної   мови,
національних  цінностей  українського  народу  та  інших народів і
націй, до спілкування державною мовою;

     - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я
інших громадян як найвищої соціальної цінності,  формування  засад
здорового  способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного та
психічного здоров'я учнів (вихованців);

     -  формування екологічної культури особистості, набуття знань
і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної
природоохоронної  роботи.  {  Пункт 1.4 доповнено абзацом дев'ятим
згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 489 (
z0791-06 )
від 29.06.2006 }

-  сприяє реалізації наскрізних ліній освітнього процесу, таких як: екологічна безпека і сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров’я і безпека, підприємливість і фінансова грамотність.

 

           2. Організація діяльності класного керівника

 

     2.1.    Обов'язки    класного   керівника   покладаються   на
педагогічного  працівника  навчального  закладу  системи загальної
середньої  освіти,  який  має  педагогічну  освіту  або відповідну
професійну  освіту  та професійно-педагогічну підготовку, здійснює
педагогічну  діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого
дозволяє  виконувати  ці  обов'язки. { Пункт 2.1 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 489 (
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     2.2.  Обов'язки  класного  керівника  покладаються директором
навчального   закладу   на   педагогічного   працівника, за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках  з  метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та  їх  батьків  зміна  класного  керівника  може  бути  здійснена протягом  навчального  року.  {  Пункт  2.2  із змінами, внесеними згідно  з  Наказом  Міністерства освіти і науки N 489 (
z0791-06 )від 29.06.2006 }

     2.3. На  класного  керівника  покладається  керівництво одним
класом. У початкових   класах  класне  керівництво  здійснює  вчитель
початкових класів.    

     2.4.  Класний  керівник як організатор учнівського колективу:
{  Абзац  перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 489 (
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     - сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями)
рівня та обсягу освіти, а також розвитку їх здібностей;

     -  створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому
числі  організовує  та  проводить  відвідування  музеїв,  театрів,
виставок,  екскурсій,  заходи з  охорони  природи;  відповідає  за
профілактику  бездоглядності,  правопорушень,  планує та проводить
відповідні  заходи  (особливо  для  учнів  з  числа незахищеної та
пільгової  категорії  населення); запобігає та протидіє випадкам булінгу (цькування). {  Абзац  третій  пункту  2.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 489 (
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     - сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного  життя
в   дусі   взаєморозуміння,  миру,  злагоди  між  усіма  народами,
етнічними, національними, релігійними групами;

     - проводить   виховну   роботу   з   урахуванням  вікових  та
індивідуально-психологічних особливостей  учнів  (вихованців),  їх
нахилів,   інтересів,   задатків,   готовності   до  певних  видів
діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу враховуючи передовий педагогічний досвід, новітні освітні технології, сучасні форми та методи роботи з учнями (вихованцями);

 

     -  співпрацює з вчителями, викладачами, психологом, медичними працівниками, органами учнівського самоврядування,  батьками та іншими учасниками освітнього процесу  з  виконання  завдань навчання та виховання в учнівському колективі,   соціального   захисту  учнів  (вихованців). (  Абзац  шостий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 489 ( z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     Класний  керівник ЗЗСО спрямовує  роботу  батьківського  колективу  класу  та органів  учнівського  самоврядування  на  покращення  навчання  та виховання  учнів.  {  Пункт 2.4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 489 (
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     Класний керівник  ЗЗСО: { Пункт 2.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 489 ( z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     - систематично  аналізує  рівень  навчальних   досягнень   та
поведінку  учнів,  організовує  навчальну  допомогу;  {  Пункт 2.4
доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом Міністерства освіти і науки
N 489 (
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     - створює в класі необхідні умови  для трудового виховання та профорієнтаційної роботи; { Пункт 2.4 доповнено
абзацом  згідно  з  Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N 489
(
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     - проводить   тематичні   години класного керівника,  що  спрямовані  на виховання моральних цінностей, толерантності, зацікавленості у питанні належності
до громадянського суспільства {  Пункт  2.4  доповнено  абзацом згідно з
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N  489  ( 
z0791-06 ) від
29.06.2006 }

- проводить цілеспрямовану роботу по національно-патріотичному вихованню, включаючи уроки мужності;

     - забезпечує  дотримання  в  класі  встановленого
порядку  та  дисципліни;  {  Пункт  2.4 доповнено абзацом згідно з
Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N  489  ( 
z0791-06 ) від
29.06.2006 }

     - проводить  цілеспрямовану  індивідуальну  роботу  з  учнями
класу та їх батьками; { Пункт 2.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 489 (
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

          - заохочує учнів до занять в гуртках  художньої  і  технічної
творчості,  предметних  гуртках та спортивних секціях; { Пункт 2.4
доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом Міністерства освіти і науки
N 489 (
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     - залучає   учнів   до   участі   в  творчих та навчальних  конкурсах,  олімпіадах  з  навчальних  предметів.  {  Пункт 2.4
доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом Міністерства освіти і науки
N 489 (
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

-  дотримується педагогічної етики;

- поважає гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітньо-виховного процесу;

- захищає здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь якою ознакою, пропаганди та агітації що завдають шкоди здоров’ю;

- запобігає вживанню учнями (вихованцями) та іншими особами на території НВК алькогольних напоїв, наркотичних засобів та ін.

 

     2.5. Класний керівник має право на:

 

     -  відвідування уроків, позакласних заходів, бути присутнім  на  заходах,  що  проводять  для   учнів   (вихованців) навчальні,  культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи;  {  Абзац  другий пункту 2.5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 489 ( z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     - внесення пропозицій на  розгляд  адміністрації  навчального
закладу   та   педагогічної   ради  про  моральне  та  матеріальне
заохочення учнів (вихованців);

     - ініціювання  розгляду  адміністрацією  навчального  закладу
питань соціального захисту учнів (вихованців);

          - відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання (за згодою батьків,  опікунів,  піклувальників),  вивчення  умов їх побуту та
виховання,  а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах
щодо   притягнення   до   відповідальності   батьків,  які  ведуть
аморальний  спосіб  життя,  грубо  поводяться  зі  своїми  дітьми,
завдають їм моральної та фізичної шкоди; { Абзац шостий пункту 2.5
в  редакції  Наказу Міністерства освіти і науки N 489 (
z0791-06 )
від 29.06.2006 }

     - вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з  проблем
виховання;

     - вияв   соціально-педагогічної   ініціативи,   вибір   форм,
методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);

     - захист професійної честі,  гідності відповідно  до  чинного
законодавства;

     - матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів  у
виконанні покладених на нього завдань.

 

     2.6. Класний керівник зобов'язаний:

 

     - вибирати  адекватні  засоби  реалізації  завдань  навчання,
виховання і розвитку учнів (вихованців);

     - здійснювати  педагогічний  контроль  за  дотриманням учнями
(вихованцями) статуту і Правил внутрішнього розпорядку навчального    закладу,   інших   документів,   що   регламентують організацію освітнього процесу;

     - інформувати  про  стан  виховного процесу в класі та рівень
успішності  учнів  (вихованців)  педагогічну  раду,  адміністрацію
навчального закладу, батьків;

     - постійно   підвищувати   професійний   рівень,  педагогічну
майстерність, загальну культуру;

- відвідувати уроки фізичної культури та проводити контрольні заміри показників фізичної активності;

     - вести  документацію,  пов'язану  з  виконанням  повноважень
класного керівника (класні журнали,  особові справи,  плани роботи
тощо);

     -  регулярно  готувати  і  проводити батьківські збори, збори
учнівського  активу класу (не менше 2 разів на семестр) та
збори  органів  учнівського  самоврядування. { Пункт 2.6 доповнено
абзацом  згідно  з  Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  N 489
(
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

- дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку НВК;

- виконувати свої посадові обов’язки;

- повідомляти адміністрацію НВК про факти булінгу стосовно здобувачів освіти свідком якого вони були, вживати не відкладних заходів для припинення булінгу;

- щодня (до кінця другого уроку) здійснює облік відвідування учнями його класу школи, встановлює причину їх відсутності, фіксує данні в щоденнику відвідування класу в графі «відсутні учні»;

- контролювати відвідування учнів (вихованців) класу та повідомляти адміністрацію НВК про випадки відсутності дитини 5 робочих днів з невідомої причини;

- забезпечує участь класу у загально шкільних, районних, міських заходах, забезпечує дисципліну учнів під час проведення заходу, та несе відповідальність за збереження їх життя і здоров’я;

- під час виїзду (виходу) учнів класу за межі школи оформлює необхідну документацію (згідно вимог Міського управління освіти), реєструє вихід в «Журналі реєстрації виїзду учнів».

- подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення семестру.

     2.7.  Класний  керівник  складає  план  роботи  з  учнівським
колективом у формі прийнятій на педагогічній раді навчального закладу.
{  Пункт  2.7  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 489 (
z0791-06 ) від 29.06.2006 }

     2.8. Класний керівник підзвітний  у  своїй  роботі  директору
навчального    закладу,   а   у   вирішенні   питань   організації
навчально-виховного    процесу    безпосередньо    підпорядкований
заступникам директора з навчально-виховної  та виховної роботи.

 

3. Відповідальність та заохочення класного керівника НВК:

3.1.Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод учнів відповідно до законодавства України.

3.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту, Положення і Правил внутрішнього розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених Інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

3.3.За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за подібний вчинок не вважається мірою дисциплінарної відповідальності.

3.4.3а відвідування учнями навчальних занять, у разі виявлення пропусків уроків без поважної причини, терміново інформує заступника директора з ВР про пропуски і заходи, що вжиті для залучення учня до занять.

3.5 За поведінку учнів під час освітнього процесу. У разі виявлення систематичних порушень правил внутрішнього розпорядку з боку учнів надає цю інформацію до Ради профілактики школи .

3.6. 3а навмисне спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством чи цивільним законодавством.

3.7. За належне виконання своїх обов’язків, ініціативу та ентузіазм в роботі з учнями (вихованцями) адміністрація НВК має право надати матеріальну та моральну винагороду.

 

 

 


Положення про класного керівника НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 -ДНЗ» Положення про класного керівника НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 -ДНЗ» Reviewed by nvk5.kremenets@gmail.com on серпня 21, 2020 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.