НВК "Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5"


ads

Робоча освітня програма НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ» Кременецької міської ради Тернопільської області на 2020-2021 навчальний рік

 Затверджено зміни до Положення про дистанційне навчання ...

                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                           Начальник відділу освіти

                                                                                                                                              Кременецької міської ради

                                                                                                                                                             Н.Ю.Щербатюк

                                                                                                                              «__»________________2020р.

 

 

 Робоча  освітня програма

НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ»

Кременецької міської ради Тернопільської області

на 2020-2021 навчальний рік

 

                               ПОГОДЖЕНО

                                                 на засіданні ради школи 

                                                                        Протокол №4    від    31.07.2020 р.  

                                                                         Голова ради  школи

                                                                        ______________

                                                                     ПОГОДЖЕНО

                                                                    на засіданні педагогічної ради

                                                             НВК «Кременецька загальноосвітня

                                                                    школа І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ»

                                                                    Протокол від    21.08.2020 р.   №01

                                                                    Голова педагогічної ради

                                                                    Директор НВК                     А.М.Смаглюк

Кременець , 2020 –

 

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ» є закладом загальної середньої освіти, який працює в одну зміну за п’ятиденним робочим тижнем.

Мова навчання – українська.

 У школі 19 класів, у них навчається 423  учні:

клас

К-кість учнів

1

1-А

23

2

1-Б

20

3

2-А

21

4

2-Б

23

5

3-А

24

6

3-Б

22

7

4-А

20

8

4-Б

22

9

5-А

24

10

5-Б

20

11

6-А

28

12

6-Б

27

13

7-А

26

14

7- Б

20

15

8-А

22

16

8-Б

22

17

9

27

18

10

13

19

11

13

Основними нормативними документами, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес є:

- Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,

- Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462,

- Державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України  від 23.11.2011 №1392,

- постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»,

        - Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

Освітня програма визначає загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів.

      Робоча освітня програма складена на основі  Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році” листа Міністерства освіти і науки  від   20.03.18      №  1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів», листа управління освіти і науки  Тернопільської облдержадміністрації від 12.06.2018 року №02/1835-08, листа відділу освіти Кременецької міської ради від 14.06.2018 року №01-24/549

-         Навчальні плани для учнів 1-3 класу складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407 (таблиця 1).

-         Навчальні плани для учнів 4 класу складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407 (таблиця 1).

-         Навчальні плани для учнів 5-9 класу складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 (таблиця 10).

-         Навчальні плани для учнів 10 -11 класу складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408 (таблиця 2).

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

1-3 клас

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-        дитиноцентрованості і природовідповідності;

-        узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-        науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-        наступності і перспективності навчання;

-        взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-        можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-        творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-        адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

 

4 класи

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах для 4 класів.

Варіативна складова навчальних планів використовується на

підсилення предметів інваріантної складової.

          У початкових класах (4) із варіативної частини на збільшення кількості годин для вивчення математики (інваріантної складової) додається – 0.5 годин,  та на збільшення кількості годин для вивчення української мови – 0.5 годин.

Змістове наповнення предмету « Фізична культура» у початкових класах буде використовуватись:

-         Фізична культура – 2 год.

-         Хореографія – 1 год.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

 

5-9 класи

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

1 - підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;

2 - запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію.

У 6 класі у межах галузі «Суспільствознавство» вивчається інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

У 7 класі варіативна складова передбачає факультативні заняття з хімії – 0.5 тижневих годин.

Ø У 5-х, 6-х,  7-х, 8-х та 9-му  класах буде створено різностатеві групи для організації навчання предмету освітньої галузі «Технології» навчального предмету «Трудове навчання» за програмами: дівчата – «Обслуговуюча праця», хлопці – «Трудове навчання».

               У 8-9 класах із варіативної частини на збільшення кількості годин для вивчення історії України (інваріантної складової) додається – 0.5 годин,  та на збільшення кількості годин для вивчення англійської мови – 0.5 годин.

       У 9 класі вводиться курс «Початкова військова підготовка», відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА №64 від 25.02.2015 року  - 1 година.

 

Ключові компетентності, що формуються у результаті навчання:

-         Спілкування державною мовою;

-         Спілкування іноземними мовами;

-         Математична компетентність;

-         Основні компетентності у природничих науках і технологіях;

-         Інформаційно-цифрова компетентність;

-         Уміння вчитися впродовж життя;

-         Ініціативність і підприємливість;

-         Соціальна і громадянська компетентності;

-         Обізнаність і самовираження у сфері культури;

-         Екологічна грамотність і здорове життя.

Навчання здійснюється за наскрізними лініями. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

1 - організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

2 - окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.

Наскрізні лінії процесу освіти у 5-9 класах:

-         Екологічна безпека й сталий розвиток;

-         Громадянська відповідальність;

-         Здоров'я і безпека;

-         Підприємливість і фінансова грамотність.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-         формування компетентностей;

-         розвитку компетентностей;

-         перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-         корекції основних компетентностей;

-         комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки.

 10- 11 клас

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік .

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учні  обрали два предмети –одночасно два предмети в 10 - «Інформатика», «Мистецтво» і 11 - «Інформатика», «Технології».

Кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети.

Залишок навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, заклад освіти використовує  для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів.

    Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття  використовуються:

1.     На збільшення годин  у 10 класі для вивчення:

 

Ø Математика –1 година.

Ø Українська мова–1 година.

Ø Іноземна мова (англ.) –2 години.

Ø Історія України –1.5 години (профільний предмет).

 

 

2.     На збільшення годин  у 11 класі  для вивчення:

Ø Математика –1 година.

Ø Українська мова–1 година.

Ø Іноземна мова (англ.) –1 година.

Ø Історія України –2.5 години (профільний предмет).

Ø Всесвітня історія –1.5 години (профільний предмет).

 

     Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

    

Ключові компетентності, що формуються у результаті навчання у старшій школі:

-         Спілкування державною мовою;

-         Спілкування іноземними мовами;

-         Математична компетентність;

-         Основні компетентності у природничих науках і технологіях;

-         Інформаційно-цифрова компетентність;

-         Уміння вчитися впродовж життя;

-         Ініціативність і підприємливість;

-         Соціальна і громадянська компетентності;

-         Обізнаність і самовираження у сфері культури;

-         Екологічна грамотність і здорове життя.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів.

Навчання здійснюється за наскрізними лініями. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

1 - організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

2 - окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.

Наскрізні лінії процесу освіти у 10-11 класах:

-         Екологічна безпека й сталий розвиток;

-         Громадянська відповідальність;

-         Здоров'я і безпека;

-         Підприємливість і фінансова грамотність.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-         формування компетентностей;

-         розвитку компетентностей;

-         перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-         корекції основних компетентностей;

-         комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

 

 

ІІІ. Загальні положення

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

Ø І семестр - з 1 вересня по 25 грудня,

Ø ІІ семестр - з 11 січня по 28 травня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової , основної  і старшої  школи.

     Школа працює в одну зміну з п’ятиденним робочим тижнем.

     Заняття в школі розпочинаються о 8 годині 30 хвилин.

          Поділ класів на групи при вивченні інформатики та трудового навчання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

     Рішенням педагогічної ради  № 01     від 21.08.2020 року    навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться під час навчального року, у відповідності до навчальних планів та календарного планування.

Вручення документів про освіту планується  провести для випускників 9-х класів - 8-9 червня, 11-х класів – 26-27 червня .

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

Ø Осінні канікули – з 24 жовтня по 1 листопада

Ø зимові з 25 грудня по 10 січня,

Ø Весняні канікули – з 27 березня по 4 квітня

Ø  На протязі ІІІ чверті будуть організовані додаткові канікули для учнів 1-го класу – з 20 по 28 лютого)

 

     Для учнів початкових класів функціонують три - по 0.5 -групи продовженого дня в кількості 60 учнів з організацією гарячого харчування для них.

У НВК функціонують дві групи ДНЗ: середня – 30 вихованців та старша(підготовча) – 30 вихованців.

 

 

Директор НВК                                                 А.М.Смаглюк

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

 Кременецької міської ради

  ____________Н.Ю.Щербатюк

Додаток №1 до наказу МОН         молодьспорту  України від 10.06.2011 №572 зі змінами згідно наказу МОН України від 16.04.2014 №460

Навчальний план

НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ»

для 1-3 класів

на 2020-2021 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

 

 

Українська мова

5

5

7

 

 

Іноземна мова

2

3

3

 

 

Математика

3

3

5

 

 

Я досліджую світ*

7

8

3

 

 

Технології

 

 

1

 

 

Інформатика

 

 

1

 

 

Мистецтво**

2

2

2

 

 

Фізична культура ***

3

3

3

 

 

Усього

20+3

21+3

22+3

 

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

 

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

 

 

 

*          Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 1 класу, 5 – для 2 -4 класу

 

Директор НВК                      А.М.Смаглюк

 ПОГОДЖЕНО        Завідувач МК __________ Л.С.Якимович

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

 Кременецької міської ради

  ____________Н.Ю.Щербатюк

Таблиця №1 до Типової освітньої програми, затвердженої  наказом МОН           України від 20.04.2018 №407

Навчальний план

НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ»

для 4 класів

на 2020-2021 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

К-кість годин на тиждень

 

 

4 клас

Мови і літератури

Українська мова

 

7+0.5

Іноземна мова (англ.)

 

2

Математика

Математика

 

4+0.5

Природознавство

Природознавство

 

2

Суспільствознавство

Я у світі

 

1

Мистецтво

Музика

 

1

Образотворче м-во

 

1

Технології

Трудове навчання

 

1

 Інформатика

 

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

 

2

Хореографія

 

1

Основи здоров’я

 

1

Усього

 

 

21+3+0.5+0.5

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової,проведення інд.консультацій, групових занять

 

1

Гранично допустиме навантаження

 

23

ВСЬОГО

 

25

Директор НВК                      А.М.Смаглюк

 ПОГОДЖЕНО

Завідувач МК __________ Л.С.Якимович

     ЗАТВЕРДЖУЮ                                                        Таблиця №10  до Типової освітньої програми,        

Начальник відділу освіти                                               затвердженої наказом МОН України від

Кременецької  міської ради                                            20.04.2018р. №405

 _______________ Н.Ю.Щербатюк                               

                                                        Навчальний план

НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ»

для 5-9 класів

на 2020-2021 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

К-кість годин

5 клас

6 клас

7клас

8 клас

9 клас

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2.5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова(англ.)

3

2

2

2+0.5

2+0.5

Друга іноз мова (нім.)

-

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство

знавство

Історія України

1

1

1

1.5+0.5

1.5+0.5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

 

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1.5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1.5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3

27.5+3

29+3

29.5+0.5+0.5+3

31+0.5+0.5+3

 

 

Початкова військова підготовка

 

 

 

 

1

Факультативи та інд. заняття

Хімія

 

 

0.5

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього

26.5

30.5

32.5

33.5

36

Додатковий час

4.5

3.5

2.5

2.5

-

Директор НВК__________________А.М.Смаглюк    ПОГОДЖЕНО

                                                                                                     Зав. МК____________Л.С.Якимович

                                                                                                             

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

 Кременецької  міської ради

________________Н.Ю.Щербатюк

 

Таблиця №2(3) до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408

Навчальний план

НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ»

для 10-11 класу

на 2020-2021 навчальний рік

Навчальні предмети

                  Кількість годин на тиждень

10 клас

11 клас

Українська мова

2+1

2+1

Українська література

2

2

Іноземна мова (англ.)

2+2

2+1

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1.5+1.5

1.5+2.5

Всесвітня історія

1+0.5

1+1.5

Громадянська освіта: правознавство

2

0

Математика

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1.5+0.5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1.5+0.5

2

Технології

0

0

Інформатика

2

1

Мистецтво

1

2

Фізична культура

3

3

Захист Вітчизни

1.5

1.5

Разом

29+1+2+1.5+0.5+1+0.5+0.5

29+1+1+2.5+1.5+1

                                                     Варіативна частина

Курси за вибором

-

Граничне навантаження

33

33

                                                             Факультативи, спецкурси

 

-

 

 

-

 

Всього

36

36

 

Директор НВК_____________А.М.Смаглюк                              ПОГОДЖЕНО

                                                                                   Завідувач МК__________Л.С.Якимович

                                                                                                                       

 

 

 

 
Робоча освітня програма НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ» Кременецької міської ради Тернопільської області на 2020-2021 навчальний рік  Робоча  освітня програма НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ» Кременецької міської ради Тернопільської області на 2020-2021 навчальний рік Reviewed by nvk5.kremenets@gmail.com on серпня 21, 2020 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.