НВК "Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5"


ads

Про введення в дію Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Академічна доброчесність у ТДАТУ - Таврійський державний ...


Про введення в дію Положення

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

 

 

 

 

 Керуючись п.7 ст.42 Закону України «Про освіту», на виконання рішення педагогічної ради від 27.03.2018 року, протокол №2

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1.     Увести в дію Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ» Кременецької міської ради Тернопільської області (далі – Положення), що додається.

2.     Створити комісію з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників у складі:

Марченко А.В., заступник директора з навчально-виховної роботи – голова комісії;

Юноша А.П., керівник МК дошкільної освіти, заступник голови комісії; Корчевська О.Я., учитель хімії та біології, секретар комісії;

Члени комісії:

 _________________ голова батьківського комітету школи;

 

________________., голова батьківського комітету__класу;

Бубело Т.В., керівник МК  суспільно – гуманітарного циклу;

Карнаух Г.В., керівник МК мистецьких дисциплін та спорту;

Бендасюк Н.О., керівник МК природничо-математичних дисциплін;

Якимович О.С., керівник МК початкових класів;

_____________, учениця ___ класу, голова учнівського самоврядування.

3.     Відповідальному за  інформаційне наповнення офіційного сайту  школи Карнаух Г.В. опублікувати даний наказ на офіційному сайті школи.                                                                                            

4.     Виконання даного наказу контролюю особисто.

 

Директор НВК                            Андрій Смаглюк 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                              до наказу                                        

                                                                                             від  2020 р. №___

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№5 – ДНЗ»

Кременецької міської ради Тернопільської області

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – ДНЗ» Кременецької міської ради Тернопільської області (далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг, наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», статуту НВК, правил внутрішнього розпорядку.  

 

ІІ. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ,  НОРМИ ЕТИКИ

ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності  необхідно дотримуватися наступних принципів:

 • демократизм;

 • законність;

 • верховенство права;

 • соціальна справедливість;

 • пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

 • рівноправність;

 • гарантування прав і свобод;

 • науковість;

 • професіоналізм та компетентність;

 • повага та взаємна довіра;

 • відкритість і прозорість;

 • відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Порушеннями академічної доброчесності згідно зі п.4 ст.42  Закону України «Про освіту» вважається  академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.4. Етика  та академічна  доброчесність забезпечуються:

 2.4.1. учасниками освітнього процесу шляхом:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

 • утвердження позитивного іміджу закладу, примноження його традицій;

 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

 • запобігання корупції, хабарництву;

 • збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;

 • дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

 • дотримання  норм про авторські права;

 • надання правдивої  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

 • невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.4.2. здобувачами освіти шляхом:

 • самостійного  виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні роботи, ДПА);

 • особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.4.3. педагогічними працівниками шляхом:

 • надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;

 • обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях  педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

 • підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно  курсової підготовки;

 • об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів  освіти;

 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

 • інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

2.5. Заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

 

 

ІІІ. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Заступник директора з навчально-виховної роботи:

3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок  (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;

3.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

 

IV. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу.

    

 

 

Порушення академічної доброчесності

Субєкти
 порушення

Обставини та умови порушення
 академічної доброчесності

Наслідки  і форма відповідальності

Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення
 виду відповідальності

Списування

Здобувачі освіти

- контрольні роботи;

- контрольні зрізи знань;

- річне оцінювання

 (для  екстернів)

 

 

 

-ДПА;

 

 

 

- річне оцінювання

 (для  екстернів)


 

 

-І (шкільний) етап  Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів

 

 

 

Повторне письмове проходження   цінювання.

Термін-1 тиждень або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми

 

Повторне проходження оцінювання  за графіком проведення  ДПА у закладі

 

Не зарахування  результатів

 

 

 

Робота учасника анулюється, не оцінюється.

У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших  олімпіадах, конкурсах

Учителі-предметники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестаційна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомітет, журі

 

 

 

Необ’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання        

(-усні відповіді;

-домашні роботи;

-контрольні роботи;

-лабораторні та

практичні роботи;

-ДПА;

-тематичне оцінювання;

- моніторинги;

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти  систематичних порушень враховуються  при встановленні кваліфікаційних категорій, присвоєнні педагогічних  звань

Адміністрація закладу, атестаційні  комісії усіх рівнів

Обман:

 

 

 

 

Фальсифікація

 

 

 

Фабрикація

 

 

Плагіат

 

Педагогічні працівники як автори
 

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-методичні рекомендації;

-навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник;

-наочний посібник;

-практичний посібник;

-навчальний наочний посібник;

-збірка;

-методична збірка;

-методичний вісник;

-стаття;

-методична розробка

У випадку встановлення порушень такого порядку:

А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність

є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

Б) в разі встановлення в атестаційний період  фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності

позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії.

Педагогічна та методичні  ради

закладу,  атестаційна комісія закладу


 
4.2. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

4.3.         За дії (бездіяльність) за порушенням академічної доброчесності особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законодавством.

 

V. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ТА ЕТИКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації закладу щодо накладання відповідних санкцій.

5.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти та загальної середньої  освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку закладу, чинним законодавством та цим Положенням.

5.4. Склад Комісії затверджується наказом директора закладу за поданням педагогічної ради. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

5.5. До складу Комісії за посадами входять: заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних комісій, батьківської громадськості та учнівського самоврядування.

5.6. Будь-який працівник чи здобувач  освіти  закладу може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

5.7. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

5.8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання  скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

5.9. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

5.10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

5.11. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на зборах колективу.

5.12. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон,  посада, клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.13. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

5.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору закладу  для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

5.15. Повноваження Комісії:

 • одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

 • залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

 • проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики  педагогічних працівників та здобувачів  освіти;

 • ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності;

 • готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в закладі;

 • надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

 

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Положення погоджується з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності, ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і вводиться в дію наказом директора школи.

 

 

 


 

 


 

 

 

Про введення в дію Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Про введення в дію Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Reviewed by nvk5.kremenets@gmail.com on червня 17, 2020 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.